ធៀបការ សាច់រលោង ក្រាស់ តម្លៃ ១ ៣០០ រៀល
ទីតាំង ផ្លូវបំបែកថ្មដា (វាលរេញ)
096 61 61 621 / 077 69 54 54


១. ស្រោមក្រៅ

pic

២. ម៉ូតខាងក្នុង


pic

៣. ម៉ូតខាងក្នុង និង ស្រោមលុយ

pic

៤. សាច់ក្នុង

pic