សាលាបង្រៀន កំព្យូទ័រ អ៊ូខុង
ទូរសព្ទ : 096 61 61 621 / 077 69 54 54

ខាងក្រោមនេះ ជាប្រភេទធៀប ដែលមានតម្លៃត្រឹម ៩០០រៀល


pic

ឈ្មោះ ៖ ធៀបការ (Diamond 045)


ព៌ណ ៖ មាស ក្រហម ខៀវ


តម្លៃ ៖ ២ ៥០០ រៀល


អំពីធៀប ៖ ធៀបមានលក្ខណៈជាសៀវភៅ មានក្បាច់ផុស


ទីតាំង ៖ ផ្លូវបំបែកថ្មដា (វាលរេញ)


លេខទូរសព្ទ ៖ 096 61 61 621 / 077 69 54 54pic

ឈ្មោះ ៖ ធៀបការ (Diamond 045)
ព៌ណ ៖ មាស ក្រហម ខៀវ
តម្លៃ ៖ ២ ៥០០ រៀល
អំពីធៀប ៖ ធៀបមានលក្ខណៈជាសៀវភៅ មានក្បាច់ផុស
ទីតាំង ៖ ផ្លូវបំបែកថ្មដា (វាលរេញ)
លេខទូរសព្ទ ៖ 096 61 61 621 / 077 69 54 54


pic

ឈ្មោះ ៖ ធៀបការ រាងជាងសៀវភៅ (Diamond 8888)
ព៌ណ ៖ មាស ខៀវ
តម្លៃ ៖ ២ ៥០០ រៀល
អំពីធៀប ៖ ធៀបមានលក្ខណៈជាសៀវភៅ មានក្បាច់ផុស
ទីតាំង ៖ ផ្លូវបំបែកថ្មដា (វាលរេញ)
លេខទូរសព្ទ ៖ 096 61 61 621 / 077 69 54 54