សាលាបង្រៀន កំព្យូទ័រ អ៊ូខុង
ទូរសព្ទ : 096 61 61 621 / 077 69 54 54

ខាងក្រោមនេះ ជាប្រភេទធៀប ដែលមានតម្លៃត្រឹម ១ ៨០០រៀល


pic

ឈ្មោះ ៖ ធៀបការ សាច់ក្រាស់ (មរកត ៨០០២)

ព៌ណ ៖ មាស ខៀវ

តម្លៃ ៖ ១ ៦០០ រៀល

អំពីធៀប ៖ សាច់ក្រាស់ មានបីផ្នត់ ក្របមុខ លក្ខណៈជាស្រោមសំបុត្រ

ទីតាំង ៖ ផ្លូវបំបែកថ្មដា (វាលរេញ)

លេខទូរសព្ទ ៖ 096 61 61 621 / 077 69 54 54

FaceBook Page ៖ សាលាបង្រៀន កំព្យូទ័រ វាលរេញ


pic

ឈ្មោះ ៖ ធៀបការ សាច់ក្រាស់ (មរកត ៨០០២)

ព៌ណ ៖ មាស ខៀវ ក្រហម

តម្លៃ ៖ ១ ៦០០ រៀល

អំពីធៀប ៖ សាច់ក្រាស់ មានបីផ្នត់ ក្របមុខ លក្ខណៈជាស្រោមសំបុត្រ

ទីតាំង ៖ ផ្លូវបំបែកថ្មដា (វាលរេញ)

លេខទូរសព្ទ ៖ 096 61 61 621 / 077 69 54 54

FaceBook Page ៖ សាលាបង្រៀន កំព្យូទ័រ វាលរេញ


pic

ឈ្មោះ ៖ ធៀបការ សាច់ក្រាស់ (មរកត ៨០០២)

ព៌ណ ៖ មាស ខៀវ ក្រហម

តម្លៃ ៖ ១ ៦០០ រៀល

អំពីធៀប ៖ សាច់ក្រាស់ មានបីផ្នត់ ក្របមុខ លក្ខណៈជាស្រោមសំបុត្រ

ទីតាំង ៖ ផ្លូវបំបែកថ្មដា (វាលរេញ)

លេខទូរសព្ទ ៖ 096 61 61 621 / 077 69 54 54

FaceBook Page ៖ សាលាបង្រៀន កំព្យូទ័រ វាលរេញ