សាលាបង្រៀន កំព្យូទ័រ អ៊ូខុង
ទូរសព្ទ : 096 61 61 621 / 077 69 54 54

លោកអ្នកអាច ចុចមើលប្រភេទធៀប ទៅតាមតម្លៃ ដូចខាងក្រោម


ទំព័រដើម
Home

បង្រៀនកំព្យូទ័រ
(មិនទាន់ដំណើរការ)

ជួសជុល កំព្យូទ័រ
តភ្ជាប់ Network

បោះពុម្ព ធៀបការ
កឹបសៀវភៅ

ទីតាំង
បណ្ដោះអាសន្ន

តារាងតម្លៃ

ធៀបការ
ដែលពេញនិយមជាងគេ

តម្លៃត្រឹម
តម្លៃត្រឹម ៩០០រៀល

តម្លៃត្រឹម
១ ៣០០រៀល

តម្លៃត្រឹម
១ ៨០០រៀល

តម្លៃត្រឹម
២ ៥០០រៀល

តម្លៃត្រឹម
៣ ០០០រៀល

តម្លៃចាប់ពី
៣ ៥០០