សាលាបង្រៀន កំព្យូទ័រ អ៊ូខុង
ទូរសព្ទ : 096 61 61 621 / 077 69 54 54

ទំព័រដើម
Home

បង្រៀនកំព្យូទ័រ
មិនទាន់ដំណើរការ

ជួសជុលកំព្យូទ័រ
តភ្ជាប់ Network

បោះពុម្ព
ធៀបការ

អំពី
ទីតាំង

សកម្មភាពជាប្រចាំ របស់សាលាបង្រៀន កំព្យូទ័រ អ៊ូខុង

សកម្មភាពជាងជួសជុលល្ងាច ០៤ មិថុនា ២០២០ ម៉ោង ៦ល្ងាច

មានទទួលធ្វើនាមប័ណ្ណ តម្លៃ ២០ ០០០រៀល

ធៀបការតម្លៃ ៩០០រៀល

រូបភាពទីតាំងបណ្តោះអាសន្ន ផ្លូវបំបែកថ្មដា វាលរេញ

មានទទួលកឹបសៀវភៅ ផ្លូវបំបែកថ្មដា វាលរេញ

ធៀបឡើងផ្ទះ សាច់ក្រាស់ រលោង តម្លៃ ១ ៣០០រៀល

ធៀបការ សាច់ក្រាស់ រលោង តម្លៃ ១ ៣០០រៀល

ធៀបការ សាច់ក្រាស់ បីផ្នត់ តម្លៃ ១ ៨០០រៀល មាន ៣ព៌ណ

បរិយាកាស សាលារៀន កំព្យូទ័រ កំពុងសាងសង់ នៅក្រោយអាហារដ្ឋាន ឡេង ទ្រី

ធៀបការ មានរាងជាសៀវភៅ ក្រាស់ មាន ២ព៌ណ តម្លៃ ២ ៥០០រៀល